brak komentarzy

Karta zdrowia sportowca – kilka informacji

KARTA ZDROWIA SPORTOWCA

Karta zdrowia sportowca jest podstawowym dokumentem, który umożliwia uczestnictwo członkom klubu w zajęciach sportowych.

Bez ważnej karty zdrowia sportowca zawodnik nie może brać udziału w żadnej formie zajęć organizowanych przez klub: treningi, zawody, obozy.

Kartę wydaje lekarz medycyny sportowej na okres ważności nie dłuższy niż 6 miesięcy. Lekarze pozostałych specjalności nie są upoważnieni do przedłużania ważności dokumentu.

Zawodnik jest zobowiązany sam troszczyć się o ważność dokumentu i w terminie stawiać się na badania okresowe.

Rodzice są zobowiązani do nadzorowania kontroli ważności karty zdrowia ich dzieci.

Zadbaj o swoje zdrowie i kontroluj je systematycznie.

Jak wyrobić kartę po raz pierwszy?

Należy uzyskać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza medycyny sportowej; z tą dokumentacją udać się do lekarza medycyny sportowej (przychodni Sportowo Lekarskiej) celem przeprowadzenia badań i otrzymania karty zdrowia sportowca.

Jak przedłużyć ważność karty?

Należy udać się do lekarza medycyny sportowej z kartą zdrowia sportowca.

Uregulowania prawne dotyczące badań osób biorących udział w treningach oraz zawodach sportowych.

Osoba uczestnicząca w treningach sportowych oraz biorąca udział w zawodach, powinna być uznana za zdolną do udziału w treningu/zawodach pod względem zdrowotnym. Badanie i orzeczenie jest udokumentowane w wydanej dla sportowca karcie zdrowia sportowca (tzw. „mała książeczka”) lub książeczce zdrowia sportowca, wydanej przez Polski Związek Sportowy. Zgodnie z przepisami orzeczenie o zdolności do uprawiania sportu może zostać wydane na maksymalnie 6 miesięcy. Celem badań sportowo-lekarskich jest ocena ryzyka rozwoju niekorzystnych następstw zdrowotnych wskutek uprawiania danej dyscypliny sportowej.

Zawodnikiem jest osoba uprawiająca amatorsko lub profesjonalnie określoną dyscyplinę sportu i uczestnicząca we współzawodnictwie sportowym. Jednym z ustawowych obowiązków zawodnika jest poddawanie się badaniom lekarskim. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. Nr 155, poz. 1298 z późn. zm.)

Badania sportowo-lekarskie mają charakter badań wstępnych, okresowych i okolicznościowych (kontrolnych – po przebyciu poważniejszej choroby, pobycie w szpitalu itp.). Badania wstępne wykonuje się przed rozpoczęciem uprawiania danej dyscypliny sportowej. Wstępne badania sportowo-lekarskie powinny być możliwie wszechstronne. Kolejno wykonywane badania okresowe służą ocenie wpływu treningu na organizm sportowca. Kryteria kwalifikacji do uprawiania sportu zależą od rodzaju aktywności ruchowej (dyscypliny sportowej), jaką zamierza uprawiać kandydat, intensywności treningów (ćwiczenia rekreacyjne, sport wyczynowy) oraz wieku kandydata.

Najłagodniejsze kryteria orzecznicze dotyczą ćwiczeń rekreacyjnych, gdyż nie wiążą się one z ryzykiem niekorzystnych następstw zdrowotnych. Najostrzejsze kryteria należy natomiast przyjąć przy orzekaniu o zdolności do uprawiania sportu wyczynowego.

Orzeczenie lekarskie może być następującej treści: trwale niezdolny, czasowo niezdolny, czasowo zdolny, zdolny z ograniczeniem (np. ze względu na wiek – tylko trening ogólnorozwojowy), zdolny do uprawiania określonej dyscypliny sportu.
Okresowe badania sportowo-lekarskie należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 6 miesięcy bez względu na wiek.

Badania zawodników powinni przeprowadzać wyłącznie lekarze specjaliści medycyny sportowej.