Przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) zobowiązują nas do przekazania Państwu informacji na temat sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane.

Administratorem danych jest Just Swim Beavers z siedzibą w Jeleniej Górze przy Al. Wojska Polskiego 21, wpisanym do ewidencji klubów sportowych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Jeleniej Góry, w Dziale KS Kluby sportowe pod pozycją 035, tel.: 756452300, adres e-mail: rodo@beaversi.pl

Twoje dane osobowe wykorzystywane są w celu:
a) zbierania za pośrednictwem strony internetowej www.beaversi.pl i aplikacji mobilnej oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Użytkowników do wykonywania czynności, takich jak rejestracja, nawiązania, ukształtowania treści umowy sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem, w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, a także w innych celach pod warunkiem uzyskania odpowiednich zgód. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jaki jest cel zbierania danych:
a) opierając się na zgodzie na przetwarzanie danych osobowych udzielonej w systemie bądź w formie pisemnego oświadczenia, albo
b) jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jesteś lub jest to konieczne do podjęcia działań poprzedzających zawarcie takiej umowy, na Twój wniosek ? w takim przypadku udzielenie informacji nie jest obowiązkowe, ale jest konieczne do tego, aby umowa mogła być zawarta i wykonywana, albo
c) jest to niezbędne do realizacji obowiązku prawnego ciążącego administratorze danych osobowych, bądź
d) przetwarzanie jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Just Swim Beavers lub podmiot trzeci.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wszelkie zgłoszenia dotyczące cofnięcia zgody, usunięcia/modyfikację/sprostowanie danych należy zgłaszać na adres administratora danych lub na adres mailowy: rodo@beaversi.pl.

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy.

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, kurierskie.

Nie będziemy wykorzystywać Twoich danych osobowych dla celów innych niż wyżej wskazane bez uprzedniego poinformowania i, jeśli przepisy prawa tego wymagają, uzyskania Twojej zgody.

Jednocześnie dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, aby dane te były:
a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej
w sposób niezgodny z tymi celami;
c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; podejmujemy działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane;
e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów;
f) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

Okres przechowywania danych:
a) zapewniamy, że Twoje dane osobowe nie będą przechowywane przez okres dłuższy niż wymagany przepisami prawa. Przykładowo podajemy, że Twoje dane pozyskane w celu zawarcia i realizacji umowy przechowujemy i przetwarzamy przez okres trwania umowy, aż do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tytułu zawartych umów lub do wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów obowiązującego prawa.

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowe.