Regulamin Klubu Sportowego Just Swim Jelenia Góra

I. Zasady naboru do sekcji pływackiej i uczestnictwa w zajęciach treningowych.

 1. Pierwszeństwo przyjęcia do sekcji pływackiej mają uczestnicy nauki pływania klubowej szkółki pływackiej.
 2. Zaliczenie testu sprawnościowego u trenera, celem zakwalifikowania do grupy o określonym stopniu zaawansowania, poziomie umiejętności pływackich.
 3. Posiadanie aktualnych badań lekarskich od lekarza sportowego.
 4. Wypełnienie i podpisanie deklaracji członkowskiej.
 5. Dokonanie opłat zgodnie z deklaracją członkowską.
 6. Klub zrzesza członków ? uczestników; może nim zostać każda osoba niepełnoletnia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych i przyjęta przez Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji.

II. Zawodnik i trener klubu zobowiązany jest do:

 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa określonych w regulaminie Krytej Pływalni przy Szkole Podstawowej nr 11 w Jeleniej Górze przy ul. Moniuszki 9 (regulamin dostępny w holu pływalni),
 • punktualnego stawiania się na zbiórce przed treningiem,
 • bezzwłocznego opuszczenia niecki pływalni po zakończeniu treningu,
 • kulturalnego zachowania się na terenie basenu (dotyczy również holu pływalni, szatni, natrysków, ubikacji),
 • kulturalnego zachowania się wobec wszystkich pracowników pływalni, na której trenujemy,
 • wykonywania poleceń wydanych przez trenera,
 • informowania o problemach zdrowotnych (zawrotach, bólach głowy),
 • poinformowania o każdorazowym opuszczeniu niecki basenu (wyjście do łazienki, szatni),
 • kulturalnego zachowania się względem innych członków Klubu,
 • kulturalnego zachowania się na zawodach pływackich,
 • dbania o sprzęt sportowy, który jest własnością Klubu,
 • dbania o sprzęt sportowy przekazany na własność dla zawodnika przez Klub,
 • przychodzenia na trening w czystym, schludnym ubiorze,
 • posiadania podczas treningu odpowiedniego stroju do pływania, czepka, klapek, stroju kąpielowego, ręcznika,
 • godnego reprezentowania Klubu na zewnątrz,
 • systematycznego i terminowego opłacania składki klubowej (miesięczne),
 • systematycznego i terminowego prowadzenie dzienniczków treningowych (w szczególności trenerzy).

III. Wysokość miesięcznej składki klubowej na dany rok szkoleniowy ustala Zarząd Klubu.

 1. W sezonie 2015/2016 wysokość składki klubowej zgodnie z uchwałą Zarządu Klubu z dnia 13.07.2015 (zakładka Klub – Składki członkowskie). Składki klubowe należy wpłacać w nieprzekraczalnym terminie do 10 ? tego każdego miesiąca na nr konta: 34 1750 1266 0000 0000 3047 3833.
 2. Składki zabezpieczają częściowo funkcjonowanie Klubu (księgowość, nagrody, sprzęt
  sportowy, płace trenerów podczas treningów i zgrupowań itp.).
 3. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie upoważnia do pomniejszenia opłaty klubowej.

IV. Zawody ? zasady finansowania.

 • Koszty komunikatu zawodów oraz transport na zawody pokrywa Klub i rodzice.
 • W zależności od kondycji finansowej Klubu ewentualne wyżywienie oraz noclegi pokrywa Klub lub rodzice.
 • Zawodnicy wpłacają wymaganą kwotę w całości przed min. 3 dni przed zawodami.

V. Nagrody i Kary

  1. Nagrody
  2. Medaliści i uczestnicy zawodów otrzymują nagrody (rzeczowe) wręczane na uroczystym zakończeniu roku sportowego lub podczas treningów. Rodzaj nagród zależy od kondycji finansowej Klubu i jest ustalana przez Zarząd Klubu

  3. Kary

W zależności od rodzaju wykroczenia, kary ustala trener lub Zarząd Klubu. Karami mogą być (werbalna lub pisemna): nagana, upomnienie, zawieszenie w prawach członka na 6 miesięcy, wykluczenie. Do wykroczeń będą kwalifikowane następujące czynności:

  • Nieprzestrzeganie Statutu Klubu, uchwał władz Klubu oraz regulaminu sekcji pływania.
  • Niesystematyczne uczestniczenie w zajęciach treningowych wg ustalonych planów.
  • Niesystematyczne opłacanie składek klubowych.
  • Niestawienie się na zawody sportowe bez podania przyczyny, przyczyna niestawienia się na zawody będzie podlegać ocenie przez Zarząd Klubu w porozumieniu z trenerem prowadzącym grupę treningową w wyniku czego kara może być podtrzymana lub anulowana.
  • Zniszczenie lub zgubienie sprzętu sportowego (kara finansowa).

 

VI. Badania lekarskie
Wszyscy licencjonowani zawodnicy KS ?Just Swim Jelenia Góra? przechodzą półroczne badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza ? specjalistę medycyny sportowej. W związku z powyższym na polecenie Trenera w określonym przez Zarząd terminie zawodnicy powinni dostarczyć zaświadczenie lekarskie do trenera prowadzącego grupę a trener powinien przekazać zaświadczenia lekarskie do Zarządu Klubu.

VII. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz.
Reprezentowanie Klubu na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu należy wyłącznie do zadań Zarządu Klubu. Wszelkie sprawy załatwiane na rzecz Klubu mogą być przeprowadzane przez rodziców po wcześniejszym powiadomieniu Zarządu i uzyskaniu pozwolenia.

VIII. Zarząd zatrudnia trenerów i instruktorów oraz decyduje o ich przydziale do grup treningowych.

IX. Program szkolenia, formy prowadzenia zajęć oraz metody treningowe opracowuje
prowadzący zajęcia.

X. Zmiana barw klubowych może nastąpić tylko za zgodą Zarządu po złożeniu pisemnej prośby z uzasadnieniem.

XI. Jeżeli zawodnik uczestniczy w treningach oznacza to, że on sam i jego rodzice zaakceptowali regulamin sekcji.

XII. Rozwiązanie umowy:

 • Każda ze stron może rozwiązać umowę w każdej chwili, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia po złożeniu pisemnego wypowiedzenia umowy.
 • Stowarzyszenie ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez uczestnika zajęć niniejszego regulaminu, Statutu Stowarzyszenia lub norm współżycia społecznego.

XIII. Wszelkie zmiany regulaminu będą zachodzić podczas zebrania Zarządu.

XIV. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Zarządu.

XV. Rzeczy nie ujęte w regulaminie pozostają w kwestii decyzyjnej Zarządu.